Storitve zaposlitvene rehabilitacije

Storitve zaposlitvene rehabilitacije opredeljuje Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ( UL RS, št. 16/07, 87/11 in 96/12 – ZPIS-2).

Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri čemer se pri vzpostavitvi mreže upošteva število in potrebe invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev.

Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

V Sloveniji je danes 13 izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, ki pokrivajo celo Slovenijo. 

Družba Centerkontura izvaja storitve zaposlitvene rehabilitacije od leta 2006, in sicer v dveh regijah, v Ljubljani in Kranju. 

Do storitev zaposlitvene rehabilitacije so upravičene:

 • brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod RS za zaposlovanje
 • osebe, ki jih napoti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • osebe, ki jih napotijo upravne enote, pristojne za vojne invalide in
 • osebe, ki jih napotijo delodajalci.

Potek procesa zaposlitvene rehabilitacije

 1. Napotnica Zavoda RS za zaposlovanje

Brezposelnega invalida ( uporabnika) v storitve zaposlitvene rehabilitacije napoti rehabilitacijska svetovalka Zavoda RS za zaposlovanje na podlagi ODLOČBE O PRIDOBITVI STATUSA INVALIDA in pravici do zaposlitvene rehabilitacije.

Napotnico pošlje izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, ki uporabnika povabi na obravnave.

 1. Storitve zaposlitvene rehabilitacije

Uporabnik se vključi v različne storitve, ki se izvajajo z namenom pomoči pri iskanju ustrezne zaposlitve, in sicer:

 • svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov za aktivnejše sodelovanje pri iskanju zaposlitve 
 • usmerjanje uporabnika pri določanju poklicnih ciljev in pomoč pri razvijanju ustreznih socialnih veščin, ki jih potrebuje za uspešno predstavitev na zaposlitvenem razgovoru in na delovnem mestu,
 • pomoč uporabniku pri iskanju ustrezne zaposlitve, pisanju vlog za zaposlitev, vzpostavitvi stika z delodajalci in pripravah na zaposlitveni razgovor, kamor se ga tudi spremlja, 
 • omogočanje vključevanja uporabnika v usposabljanje in delo pri delodajalcih,
 • izvedba analize delovnega mesta, kjer bo potekalo usposabljanje in delo, 
 • priprava načrta potrebnih prilagoditev delovnega mesta, okolja, opreme in sredstev za delo, 
 • nudenje pomoči in podpore uporabniku pri spoprijemanju z zahtevami delovnega mesta; uporabnik med usposabljanjem na delovnem mestu razvija potrebne delovne veščine, se prilagaja na delovno okolje in izboljšuje delovno učinkovitost;
 • ocenitev doseganja delovnih rezultatov in učinkovitosti uporabnika pri delu, ki ga opravlja, po zaključenem usposabljanju na delovnem mestu.

Zaključek procesa zaposlitvene rehabilitacije

Pripravi se poročilo in se ga posreduje rehabilitacijski svetovalki na Zavod RS za zaposlovanje.

ZRSZ nato uporabniku izda ustrezno odločbo, ki je lahko:

 • odločba o zaposljivosti v zaščitni zaposlitvi,
 • odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi ali
 • odločba o nezaposljivosti.

Z odločbo o zaposljivosti se uporabnik lahko zaposli na zanj ustreznem delovnem mestu in koristi določene pravice.

Možnosti za zaposlitev po zaključenem procesu zaposlitvene rehabilitacije 

Za uporabnika so naslednje možnosti:

 • zaposlitve v običajnem delovnem okolju, 
 • podporna zaposlitev v običajnem delovnem okolju – delovna učinkovitost uporabnika je med 70 in 100 odstotki
 • zaposlitve v invalidskem podjetju – delovna učinkovitost uporabnika je med 70 in 100 odstotki
 • zaposlitev v invalidskem podjetju na zaščitenem delovnem mestu – delovna učinkovitost uporabnika je med 30 in 70 odstotki, 
 • zaščitna zaposlitev v zaposlitvenem centru  – delovna učinkovitost uporabnika je med 30 in 70 odstotki, 

Če je delovna učinkovitost uporabnika nižja od 30 odstotkov, invalid ni zaposljiv. V tem primeru prejme odločbo z nezaposljivosti in se lahko vključi v program socialne vključenosti. 

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvaja strokovni tim 

V strokovnem timu družbe Centerkontura d.o.o. delujejo strokovni delavci različnih strok: zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, psihologinje, socialen delavke, delovne terapevtke, specialne pedagoginje, specialistke družinske terapije, pedagoginje/andragoginja in zdravnik specialist psihiatrije.

Vsi strokovni delavci imajo poleg ustrezne izobrazbe in znanja tudi dolgoletne izkušnje in reference s področja rehabilitacije in zaposlovanja.