Sodelovanje z delodajalci

Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev in pospeševanje zaposlovanja invalidov je Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov uveljavil različne spodbude za delodajalce. Med finančnimi spodbudami, ki predstavljajo prednosti za delodajalce, so pomembne predvsem:

  • subvencije plač invalidom,
  • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov,
  • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
  • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov in
  • nagrade za preseganje kvote.

Kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije vam lahko zagotovimo aktivno sodelovanje pri izdelavi analize konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida, pri izdelavi načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja ter izdelavi načrta potrebne opreme in sredstev za delo, pri izdelavi ocene doseganja delovnih rezultatov invalidov ter nudimo spremljanje in strokovno pomoč pri usposabljanju invalidov.

Če ste zavezanec za kvoto (obvezno zaposlovanje invalidov za vse zavezance, ki zaposlujejo najmanj 20 zaposlenih), vam lahko kot invalidsko podjetje s poslovnim sodelovanjem pomagamo pri nadomestni izpolnitvi kvote. S podpisom pogodbe o ustreznem poslovnem sodelovanju na različnih področjih našega delovanja lahko nadomestno izpolnite zakonsko obvezno kvoto zaposlovanja invalidov. V tem primeru se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga kot zavezanec morali zaposliti v okviru predpisane kvote.

Pogodbo o poslovnem sodelovanju lahko z nami sklenete za izvajanje različnih storitev, od sestavljanja izdelkov, dostave hrane za zaposlene, oblikovanja različnih izdelkov do čiščenja poslovnih prostorov in druge dejavnosti družbe.

Vabimo vas, da nas obiščete ali pokličete, da vam bomo lahko podrobneje predstavili prednosti tovrstnega obojestransko uspešnega poslovnega sodelovanja.